Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg gemaakt en de Vertalersvakschool streeft ernaar op de site altijd de meest actuele informatie te geven. Toch kan het gebeuren dat de informatie op onze site niet (meer) geheel juist is.

Het staat de Vertalersvakschool vrij op elk moment wijzigingen aan te brengen. De Vertalersvakschool kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) zonder voorafgaande toestemming van de Vertalersvakschool anders dan voor eigen (persoonlijk en niet-commercieel) gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Naast het feit dat de Vertalersvakschool geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site geldt dit evenzo voor de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.